Yönetmelik

Kütüphane Yönetmeliği

Amaç
Madde 1– Bu Yönetmelik, Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ve birim kütüphanelerinin tanımını, görev ve çalışma esaslarını belirlemek, bilgi hizmetleri ile ilgili alanlarda bilimsel araştırma, üretim, uygulama ve yayın faaliyetleri yapmak, ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği oluşturmak amacı ile düzenlenmiştir.

Tanımlar
Madde 2– Bu Yönetmelikte :
a) “Üniversite” Ankara Üniversitesi’ni,
b) “Rektörlük” Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’nü,
c) “Başkanlık”, Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nı,
ç) “Başkan”, Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı’nı,
d) “Birim”, Ankara Üniversitesi’ne bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul ve merkezleri,
e) “Birim Yöneticileri”, Ankara Üniversitesine bağlı fakültelerin dekanları, enstitü ve yüksekokulların müdürlerini ve merkezlerin yöneticilerini,
f) “Birim Kütüphaneleri”, Ankara Üniversitesine bağlı birim kütüphanelerini ifade eder.

Kütüphane Komisyonu
Madde 3– Kütüphane hizmetleri, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile birim kütüphanelerinin yöneticileri tarafından yürütülür.
Kütüphane hizmetlerinin yürütülmesi için birim yöneticilerine önerilerde bulunmak üzere bütün birimlerde bir kütüphane komisyonu kurulur. Bu komisyon birim yöneticisi veya yardımcısının başkanlığında yönetim kurulunca seçilecek en az üç öğretim elemanı ve kütüphane yöneticisinden oluşur.

Başkan
Madde 4– Başkan kütüphanecilik eğitimi görmüş ve deneyimli kişiler arasından atanır. Aşağıdaki görevleri yerine getirir.
a) Başkanlık ve birim kütüphaneleri personeli ile ilgili eşgüdüm, hizmet içi eğitim ve denetim görevini yapar.
b) Birim kütüphaneleri ile işbirliği yaparak sağlama, bütçe, teknik ve okuyucu hizmetlerinde koordinasyonu sağlar.
c) Yılda en az altı defadan az olmamak üzere birim kütüphanelerinin yöneticileri ile toplanarak, hizmetlerin aktif olarak yürütülmesinde işbirliği yapar.
ç) Üniversitedeki kütüphane hizmetlerinin, modern kütüphanecilik işlem ve teknikleri açısından yürütülmesini sağlar, denetler ve organize eder,
d) Yapılan faaliyetlerle ilgili (aylık- 6 aylık -yıllık) rapor hazırlar ve Üniversite Rektöre sunar.

Birim kütüphanelerinin ihtiyaçları Rektörlüğün onayı ile karşılanır.

Birim Kütüphane Yöneticisi
Madde 5– Birim kütüphanelerinin yöneticileri, kütüphanecilik eğitimi görmüş ve en az 3 yıl kütüphanelerde çalışmış olanlar arasından, bulunmadığı durumlarda 5 yıl kütüphane deneyimli ve lisans mezunu kişiler arasından 2547 sayılı kanunun 33/b maddesi gereğince atanır. Bu yöneticiler ile birim kütüphanelerinin diğer teknik ve idari personeli birim yöneticisine bağlıdır.

Kütüphane Hizmetleri
Madde 6– Kütüphane hizmetleri, teknik hizmetler ve okuyucu hizmetleri olmak üzere ikiye ayrılır.

Teknik hizmetler :
a) Seçim-sağlama : Üniversite kütüphanelerinin bütün materyalinin (kitap, süreli yayın, tez, broşür, gör-işit araç gereçleri, elektronik veri tabanları v.b.) eğitim- öğretimi desteklemek, araştırmalarda yardımcı olmak üzere seçimi ve sağlanmasıdır.
b) Kataloglama ve sınıflandırma : Kütüphanelere sağlanan kitap, süreli yayın ve diğer materyalin, okuyucuların yararlanmasına sunulmak üzere en uygun sisteme göre düzenlenmesidir.
c) Derme geliştirme : Birim kütüphaneleri koleksiyonlarını, yıllık kullanım istatistikleri ve araştırıcıların istekleri doğrultusunda uluslararası standartlar kapsamında geliştirilmesidir.
Okuyucu hizmetleri:
Kütüphanelerden okuyucuların en iyi şekilde yararlanmalarını sağlayan hizmetler olup, danışma hizmetleri, ödünç verme hizmetleri ve gör-işit hizmetleri, elektronik veri tabanları ve elektronik yayınlardan oluşur. Kütüphanelerin etkin kullanımını sağlamak için, her öğretim yılı başında ve gerek görüldükçe kütüphane kullanıcılarına kütüphane kullanım eğitimi verilir.

Madde 7– Üniversite kütüphanelerinde bulunan yazma ve nadir eserlerin onarılması, okuyucu hizmetine hazır duruma getirilmesi ve hizmete sunulması Üniversite Yönetim Kurulunun belirleyeceği ilkeler uyarınca gerçekleştirilir.

Madde 8– Kütüphaneden izinsi materyal çıkarılmasını önlemek için her türlü tedbir alınır. Kütüphaneden yararlananlar ödünç aldıkları materyalleri iyi kullanmakla ve belirtilen tarihte geri vermekle yükümlüdür.

Madde 9– Kütüphane kaynaklarının kullanımı:
a) Ansiklopedi, sözlük, atlas ve benzeri danışma kaynakları, ciltlenmemiş süreli yayınlar ile bunların son sayıları, yazma ve nadir basma eserler ile birimlerce tespit edilen diğer eserler kütüphane dışına ödünç verilmez. Yazma ve nadir basma eserler ile arşiv materyalinin incelenmesi kütüphane yöneticisinin iznine bağlıdır.
b) Akademik tezler kütüphane dışına ödünç verilmez. Ancak tez danışmanı veya tezi hazırlayanın izni alınarak, tezin tamamından birim içinde fotokopi çekilmesine izin verilir.

Madde 10– Üniversite mensupları aşağıda belirtilen kurallarla ödünç materyal alabilirler :

a) Öğretim elemanlarına en çok iki “ciltli dergi” bir hafta süre ile verilir.
b) Kaynakların öğretim elemanları, öğrenciler, idari personel ve diğer kullanıcılara ödünç verilme koşulları birim kütüphanelerinin önerisi ile birim yönetimi tarafından belirlenir.
c) Üzerinde süresi dolmuş kitap ve süreli yayın bulunduranlara yenileri verilmez.

Madde 11– Gününde iade edilmeyen ve ödünç verme süresi uzatılmayan kütüphane materyalleri için kullanıcılarından, her mali yılbaşında başkanın önerisi üzerine esasları Rektörlükçe tesbit edilen miktarlarda gecikme cezası alınır. Cezaların takip ve tahsilinden Birim yöneticileri sorumludur.

Madde 12– Ödünç alınan materyallerin kaybedilmesi ya da yıpratılması durumunda :
a) Kütüphane kullanıcısı, kaybettiği materyali temin ederek 1 ay içinde kütüphaneye iade etmekle yükümlüdür.
b) Bunu sağlayamıyorsa, materyalin rayiç değeri ile 11. madde uyarınca varsa gecikme cezasını ödemek zorundadır.
c) Fiyatı belli olmayan veya rayiç bedeli altında görülen materyal için Kütüphane Komisyonlarınca piyasa araştırması yapılarak bedel tespit edilir.
ç) Çeşitli nedenlerle birimlerinden ayrılan kütüphane kullanıcıları, üzerlerindeki birim kütüphanesine ait olan materyalleri iade edip ilişik kesme belgesi almadıkça birim yöneticileri kurumla olan ilişkilerini kesemez.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 13– Bu yönetmelik ile 10/7/1988 tarih ve 19868 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Ankara Üniversitesi Kütüphaneleri Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
Madde 14– Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 15– Bu yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yayımlanma tarihi: T.C. Resmi Gazete 14/10/2001 Sayı:24553